LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - Instagram
LogoHolistic Łódź kontakt

+48 721 948 414

LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - Facebook

Rejestracja telefoniczna: +48 721 948 414

Resjestracja on-line: kontakt@logoholistic.pl

Umów wizytę 

w LogoHolistic

Poradnia logopedyczna, LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - umawianie wizyty, kontakt

nie lubi chodzić boso, nie lubi mycia zębów (często pojawia się odruch wymiotny) oraz mycia głowy, czesania
zasłania uszy podczas głośniejszych dźwięków, jest nadwrażliwe na dźwięki
nie lubi zabaw na sprzęcie na placu zabaw (zjeżdżalnie, huśtawki, drabinki)
jest niezgrabne ruchowo, ma kłopoty ze złapaniem piłki, myli strony prawo–lewo
jest nadpobudliwe ruchowo
ma problemy w nauce czytania i pisania
ma trudności z koncentracją uwagi i z zapamiętywaniem
ma opóźniony rozwój mowy, obniżoną percepcję słuchową i wzrokową
ma chorobę lokomocyjną

Kiedy należy udać się z dzieckiem

do specjalisty integracji sensorycznej?

 

Warto skonsultować się ze specjalistą integracji sensorycznej, jeśli dziecko:

Co oferujemy?

 

Diagnoza Integracji Sensorycznej (2 spotkania + pisemny opis procesów integracji sensoryczno-motorycznej)

Druga wizyta (ok. 60 min.)

przedstawienie rodzicowi oceny procesów sensoryczno-motorycznych dziecka w formie pisemnej

diagnosta omawia wyniki diagnozy, udziela rodzicom porad odnośnie do stymulacji dziecka na terenie domu

dobór ćwiczeń, dzięki którym dziecko poprawia nie tylko swoje funkcjonowanie fizyczne, ale staje się także bardziej pewne swoich umiejętności, zyskuje poczucie własnej wartości i poczucie sprawstwa

w przypadku konieczności pogłębienia diagnozy zostaną zalecone rodzicom dodatkowe konsultacje specjalistyczne (np. neurologiczne)

Pierwsza wizyta (ok. 120 min.)

szczegółowy wywiad z rodzicami

wypełnienie kwestionariuszy sensomotorycznych przez rodziców w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących rozwoju dziecka, pozwalających na uzupełnienie wyników diagnozy

obserwacja kliniczna – wykonanie przez dziecko różnych testów i prób oceniających jego zdolności ruchowe oraz poziom reaktywności na różnorodne bodźce sensoryczne

podsumowanie wyników przeprowadzonej diagnozy wraz z wnioskami
i zaleceniami

przygotowanie indywidualnego ramowego planu terapii

W LogoHolistic certyfikowani specjaliści przeprowadzą diagnozę procesów integracji sensorycznej, a w przypadku stwierdzenia zaburzeń w tym zakresie skierują na terapię.
Dzięki odpowiednio dobranym ćwiczeniom z zakresu integracji sensorycznej dziecko
będzie mogło m.in. poprawić sprawność motoryczną, koordynację ruchów, uwagę i koncentrację, samoświadomość, a także umiejętności w zakresie funkcjonowania społecznego
i emocjonalnego.

 

Kiedy udać się do specjalisty?

Co oferujemy?

W czym możemy pomóc?

W czym możemy pomóc?

Terapia integracji sensorycznej
Sala do integracji sensorycznej
Integracja sensoryczna Łódź

Integracja sensoryczna (SI) to proces przetwarzania i organizacji w mózgu informacji odbieranych przez zmysły wzroku, słuchu, węchu, dotyku, równowagi w celu prawidłowego wykorzystania ich w codziennym życiu.


Integracja układu zmysłów rozwija się stopniowo, mając początek już w okresie płodowym. W chwili narodzin wzrasta gwałtownie ilość odbieranych wrażeń zmysłowych, a najintensywniejszym okresem rozwoju procesów integracji sensorycznej jest wiek przedszkolny.
 

Zaburzenia integracji sensorycznej mogą wystąpić zarówno u dzieci rozwijających się prawidłowo, a także współwystępować u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.

 

W tym wypadku prowadzona terapia integracji sensorycznej będzie miała na celu nauczenie dziecka przede wszystkim odpowiedniego reagowania na bodźce odbierane zarówno z otoczenia jak i bezpośrednio z ciała.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetu

LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta

W naszym Centrum prowadzimy diagnozę i terapię integracji sensorycznej dla dzieci w wieku niemowlęcym, przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym, przejawiających trudności wynikające z zaburzonej integracji sensorycznej, m.in. z:

Dla kogo?

nadmierną lub zbyt małą wrażliwością na bodźce dotykowe, wzrokowe, słuchowe oraz ruchowe 
nadpobudliwością psychoruchową 
niezgrabnością ruchową, słabą koordynacją ruchową 
zaburzeniami napięcia mięśniowego 
trudnościami w nauce (dysleksja, dysgrafia), ze słabą koncentracją uwagi, z dużą męczliwością 
trudnościami w funkcjonowaniu społecznym, emocjonalnym (wycofujące się z kontaktów społecznych) 
trudnościami w zakresie czynności samoobsługowych czy planowania ruchów 
opóźnieniami w rozwoju psychoruchowym 
opóźnieniami w rozwoju mowy 
autyzmem 
zespołem Downa 
ADHD 
mózgowym porażeniem dziecięcym 
zespołami genetycznymi

LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - Instagram
LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - Facebook
LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - telefon kontaktowy

+48 721 948 414

LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - e-mail

kontakt@logoholistic.pl