LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - Instagram
LogoHolistic Łódź kontakt

+48 721 948 414

LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - Facebook

REKRUTACJA

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

w procesie rekrutacyjnym

 

Szanowna Kandydatko, Szanowny Kandydacie!

Cieszymy się, że jesteś zainteresowany organizowaną przez nas rekrutacją. Zapewne jesteś świadoma/-y, że Twój udział w procesie rekrutacyjnym będzie się wiązał z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Jest to konieczne, abyśmy mogli Cię lepiej poznać. Przepisy Kodeksu pracy precyzyjnie określają, jakie dane osobowe należy przetwarzać w procesie rekrutacji – te dane przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa. Jeśli w trakcie rekrutacji (np. w CV lub podczas rozmowy kwalifikacyjnej) przekażesz nam szerszy zakres danych niż ten, który został wskazany w Kodeksie pracy, będziemy przetwarzać te dane w oparciu o Twoją zgodę. Gdy przesyłasz nam swoje CV lub przekazujesz nam dane na swój temat w inny sposób, traktujemy to jako Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zgodę tę możesz w każdej chwili wycofać bez podania przyczyny.

 

Zapraszamy do zapoznania ze szczegółową informacją na temat przetwarzania danych osobowych.

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mateusz Szurek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Logoholistic Centrum Diagnozy i Terapii Mateusz Szurek przy ul. Księży Młyn nr 5 lok. 1U w Łodzi (90-345), NIP: 7252311364, REGON: 389713299. Adres e-mail: logoholistic@gmail.com, numer telefonu 721 948 414.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z prowadzoną przez Administratora rekrutacją.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest obowiązek prawny, tj. art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) w zw. z art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w oparciu o Pani/Pana zgodę (na przetwarzanie danych w zakresie szerszym niż wskazany w Kodeksie pracy lub na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji), podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Podstawą przetwarzania może być również prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający w szczególności na dochodzeniu roszczeń oraz obronie przed roszczeniami, jakie mogą powstać w związku z rekrutacją.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: dostawca narzędzi do obsługi poczty elektronicznej, podmioty świadczące usługi hostingowe, podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazać dane na gruncie przepisów prawa, podmiot dostarczający oprogramowanie, z którego korzysta Administrator, podmiot prowadzący portal z ogłoszeniami o pracy.
 5. W związku z faktem, iż Administrator korzysta z oprogramowań I narzędzi dostarczanych przez zewnętrznych dostawców: Microsoft Corporation, Google, Apple, dane osobowe mogą być przekazywane poza EOG, zwłaszcza do Stanów Zjednoczonych. Transfer danych odbywa się w oparciu o regulaminy świadczenia usług obowiązujące tych dostawców. Administrator dokłada starań, aby Państwa dane podlegały najwyższej ochronie.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania rekrutacji i przez kolejne 6 miesięcy od jej zakończenia. Jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych dla celów wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach, dane będą przetwarzane również po zakończeniu bieżącej rekrutacji, jednak nie dłużej niż do wycofania przez Panią/Pana zgody.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, przenoszenia danych, a także prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Dodatkowo przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. W zakresie, w jakim Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes, przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przy czym sprzeciw ten powinien być uzasadniony Pani/Pana szczególną sytuacją.
 9. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w oparciu o zgodę, przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na przetwarzanie danych dokonane przed wycofaniem zgody.
 10. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkować niemożnością wzięcia udziału w rekrutacji organizowanej przez Administratora.
 11. Nie będzie Pani/Pan podlegała/podlegał decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 

LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta
LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - Instagram
LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - Facebook
LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - telefon kontaktowy

+48 721 948 414

LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - e-mail

kontakt@logoholistic.pl